► ♪ ♫

කැමති නම් ඇවිලෙන්න …

In , quote from a News Paper, quoted Text on August 21, 2010 at 2:15 pm

“බොහෝ දේ උගැන්වීම මඟින් ඔබේ අහංකාරකම තෘප්තිමත් කරගැනීමට උත්සහ නොකරන්න. ජනයාගේ කුතුහලය පුබුදුවාලන්න. මනස් විවර කිරීමම ප්‍රමාණවත්ය. ඒවාට ඕනෑවට වඩා බර නොපටවන්න. ගිනි පුපුරක් පමණක් එහි දමන්න. හොඳ ගිනිගන්නා සුලු කිසියම් දෙයක් වේ නම් එය ගිනිගනු ඇත.”  — ඇනටෝල් ෆ්‍රාන්ස්

අපි ගිනි පුපුරු අවුළුවමු. අපගේ ශ්වසනය ද නොතකා අළු පිඹ අළු කාගෙන අලුයම ගිනි පුපුරු අවුලුවමු. ඒ විවෘත මනසැති ඔබ වෙනුවෙනි. අප පුරාවෘත්තවල සඳහන් ගිනි දෙවියාගෙන් ගින්දර ගෙන ආ  වීරයන් නොවන්නට පුලුවන. අප ගල් යුගයේ ගලට ගල ගසා ගිනි ඉපැද්දූ හොමෝ ඉරෙක්ටස්ලා වන්නට පුලුවන. ඒත් මේ වෑයම අඳුර ඉරා මාවත පහන් කරන පහන් වැටක් වන්නට ඔබට පසුබිම සැකසීමය.

“එන්න, කැමති නම් ඇවිළෙන්න.”

(ඇනටොල් ෆ්‍රාන්ස්ගේ ප්‍රකාශය ටී. අන්ද්‍රදි ගේ ‘විශ්ව ග්‍රන්ථාවලියේ ජේද කෝෂයක්’ ග්‍රන්ථයෙනි.)

– දිශාන් අනුරාධ | 18 පිටුව : (‘රාවය’ – 2010 මැයි 09)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: