► ♪ ♫

මතක කවිය

In quote from a News Paper, quoted poem on November 5, 2009 at 3:25 pm

දුර ඈත කඳු පෙතක සිට පැමිණි
නිම්නයක අපිරිමිත සිල් සුවඳ
මතක පිරි ඉල් මහේ සැමදාම
අපේ සිත් සිප වැළඳ හමනවා …
ඔව් මගේ නෑසියනි
ඒ සුවඳ ජීවිතය තනනවා…
කඳුළකින් සුසුමකින් සවිමත්ව
රන් කොතක සිට හමන ඒ සුළඟ
කප් සුවහසක් වුව පාරමී පුරනට
මේ තෙතැති සිත් සවිමත් කරනවා
සත්තකින් ම … නෑසියනි
ඒ සවිය යළිත් වැඩෙනවා
විසඝෝර සපුන් රැඳි කොදෙව්වක
ඉතිහාසයේ නොපළ වූ පිටු අතර
සිට දිලෙන සැදැහැවත් පහන් එළි
අපේ නෙත් හොඳින් හඳුනනවා
සැබැවින්ම… නෙනෑයිනි…
ඒ එළිය අපට මඟ කියනවා
භක්තිමත් කඳුළකින් බිහි කෙරුණු
තථාගත ලෝකයක් සොයා යන මේ ගමන
ළබැඳි උණුසුමින් පණ පෙවෙනවා
ඔව් මගේ නෑසියනි…
මළ නොමළ සියලු සවිමත් පවුරැ
ඒ මගෙහි පෙරමුණේ සිටිනවා

► කතෘ අඥාතය
(අවුරුදු 15කට පමණ පෙර පළවූ ‘අරමුණක සටහන’ නමින් ඡයා පිටපත් මුද්රණයකින් නිකුත්ව තිබූ සමරු කලඹකිනි)
2007 නොවැ. 11 ‘ඉරිදා ලංකා’ පුවත්පත

Advertisements

 1. විසඝෝර සපුන් රැඳි කොදෙව්වක
  ඉතිහාසයේ නොපළ වූ පිටු අතර
  සිට දිලෙන සැදැහැවත් පහන් එළි
  අපේ නෙත් හොඳින් හඳුනනවා
  සැබැවින්ම… නෙනෑයිනි…
  ඒ එළිය අපට මඟ කියනවා

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: