► ♪ ♫

මගේ කවිය

In quote from a News Paper, quoted poem on October 13, 2009 at 1:40 pm

ඔත්පලව කාලය
‍ගොළුව ඇත හදවත
පුරන්ව ගොස් මිනිසත්කම
ඉරිතලා මගෙ කවි සිත

ලොවම තනි යායක්
කීවත් අපේ මහ කිවිඳු
එලෙසින් දකින ඇස
ගලවාදමයි බොල් පොළොවට

“කොටියා කොටියාමය
දෙමළා දෙමළාමය
මේක අපේ සිංහල රට
ලිවිය යුතුයි සිංහලකම ගැන

තව දස වසරක්
සව් පුරක්වේය මේ ලක
වේලක් කා දිනකට
සැමදෙන දකිවී ඒ සිහිනය”

ඇවිත් ගොන් මඩලාවට
දෑත් විහිදා සිව්දෙස
විද්වත් ඇඳුරු රංචුව
තප්පුලති රෙදි ඇඳගෙනම

► ශක්තික සත්කුමාර
රාවය | 18 පිටුව (2009 ඔක්තොබර් 11)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: