► ♪ ♫

කියවන්නට දන්නා කම්කරුවෙකුගේ ප‍්‍රශ්න

In quote from a Book, quoted poem on October 13, 2009 at 2:21 pm

තිබිසයේ දොරටු හතේ
මාලිගාව හැදුවෝ කවුරුන්ද?
පොත්වල නම් රජවරුන්ගේ නම්
සඳහන් වේ.

ඉතින්, රජවරු එයට ගල් ඇද්දෝ ද?
තරුණ ඇලෙක්සැන්ඩර්
ඉන්දියාව ආක‍්‍රමණය කළේය
හැබෑවටම ඔහු
තනිවමද එය කළේ?
සීසර් ගලීලය පරාජය කළේය
අරක්කැමියෙක්වත්
ඔහු සමඟ ගියේ නැද්ද?

සිය නැව් හමුදාව පරාජය වීමෙන්
ස්පාඤ්ඤයේ පිලිප් රජු වැලපුණේය
අන් කිසි කෙනෙක් නොවැලපුණේද?
හැම පිටුවකම ඇත්තේ
ජයගත් සැටිය
ඇත්තෙන්ම ජය පානොත්සවය උදෙසා
කෑම උයන්නවත්
එකෙක් නොසිටියේද?

සෑම දස වසරකටම
මහා පුරුෂයෙක් පහළ වේ
මේ සියල්ලටම
වියදම් කළෝ කවුරුහුද?

ඉතින් මෙවැනි පුවත් අපමණය
— කෙළවරක් නැති ප‍්‍රශ්න
පැන නොනැංගේද?

► Bertolt Brecht
පරි: එස්. ජී. පුංච්හේවා | ‘අකුණු පහන’ කාව්‍ය සංග‍්‍රහය

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: