► ♪ ♫

අලුත් එළියක ලකුණු මතුවෙයි

In quote from a News Paper, quoted poem on October 5, 2009 at 3:36 pm

අලුත් එළියක ලකුණු මතුවෙයි
එදෙස තරු රැස් අණුව යන්නෙමි
මගේ අදහස් මැරෙන්නේ නෑ
ඔබට එය අඩු නැතිව දෙන්නම්
උදෑසන මල් වී පිපෙන්නම්
රෑට සඳ එළියකින් එන්නම්
ඔබේ සුවඳත්, මගේ සුවඳත්
එකට කැටි කළ සුළඟ වෙන්නම්

► විමලරත්න කුමාරගම
‘වමේ පිටුව’ – 2007 දෙසැ. 09 ‘ඉරිදා ලංකා’ පුවත්පත

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: