► ♪ ♫

හඬනු පෙම්බර දේශය : ඇලන් පේටන්

In quote from a Book, quoted Text on September 11, 2009 at 6:56 am

“කැඩී බිඳී ගිය ගෝත්‍රය ගැන, පලාගොස් ඇති නීතිය හා චාරිත්‍ර ධර්ම ගැන වැලපෙන්න!. ඔව්, මලගිය මිනිසා පිළිබඳව, වියෝ දුකට පත්ව සිටින බිරිඳ හා දරුවන් ගැන වැලපෙන්න. පෙම්බර දේශය, වැලපෙන්න !. මෙය තවමත් අවසානයට පැමිණ නැත. මිනිසාට සතුටින් විසිය නොහැකි මේ සොඳුරු දේශය මත හිරු කඩා හැලෙමින් තිබේ. ඔහු හඳුනන්නේ ඔහුගේ හදවතේ බිය පමණි.”

– p-94

“වරායේ අතහැර දැමූ දිය කඩක අයිනේ වුවද, දියරැලි නැඟෙයි. අන්ධකාර නිහඬ වනාන්තරයේද කොළයක් පතිත වෙයි. වේයෙක් ඔප දැමූ ලී ජනේලය පිටුපස කා දමයි. කිසිවෙක් නිහඬ නැත. එසේ පෙනෙන්නේ නුණුවණයන්ට පමණි”

– p-235

Cry, The Beloved Country : Alan Paton [1948]
පරි: මාලිනී ගෝවින්න | ‘හඬනු පෙම්බර දේශය’ [2000]
ISBN 955-652-053-9

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: