► ♪ ♫

ජීවිතය

In , quote from a News Paper, quoted poem on April 22, 2009 at 5:08 am

ජීවිතයේ,
අමතකව ගිය පිටුවක් ද මා සැමට ..
අඳුර විනිවිද එළියක් දකින්නට
කොතෙක් කල් ලව නෙතට නින්දක් නොදෙන්නද?
පැතු එළිය ද නිවී ගිය කල ..

අදිසි සිර මැදිරියක
බිත්ති වත් .. යදම් වත් නොමැති ..
නිල නොලත් සිරකරුවෙක්මි ..
අසීමිත නිදහසක් ඇති – කල වරදකුත් නැති

පණ ගැහෙන මුව පොව්වෙක්මි
ප්රිය සබ‍ඳෙකුත් නොමැති
සෙනහසට උරුමයක් නොමැති

ජීවිතය ලැබූවෙමි – විඳින්නට නොව විඳවන්නට
භද්ර යෞවනය මෑත අත වනද්දිම …

► සඳුන් සමීර සිරිබන්දු
විදුසර විද්‍යා සඟරාව (2004.09.29)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: